Trainee Projektleider Gebiedsontwikkeling

Leeuwarden | juli 2021 | Natuur / m... |HBO

Delen

Ken jij iemand die bij deze vacature past?

Informatie

Niveau

HBO

Vakgebied

Natuur / milieu

Uren per week

36

Meer vacatures van Provincie Fryslân

Bisto krekt klear mei dyn stúdzje en wolst daliks it ferskil meitsje, mar hast noch nea tocht oan in baan by in provinsje? Lês dan fierder, want dit is dyn kâns!

Wat dochst as trainee projektlieder gebietsûntwikkeling?
Selsstannich projekten liede, resultaten helje en suksessen fiere mei kollega’s. Wolst direkt ferantwurdlikheid pakke yn grutte projekten? Us trainees gebietsûntwikkeling wurkje oan ferskate projekten lykas it Feangreideprogramma 21-30 en ‘Kânsen yn Kearnen’. Do krigest ferantwurdlikheid om by te dragen oan de CO2 fermindering yn it Feangreidegebiet of wurkest oan it op ‘en nij ynrjochtsjen fan in nije provinsjale dyk troch seis Fryske doarpen.
As trainee projektlieder gebietsûntwikkeling wurkest twa jier oan ferskate gebietsrjochte projekten. Do learst dyn ferantwurdlikheid te nimmen foar it berikken fan de projektresultaten. Do bist in echte ferbiner dy’t partijen byinoar bringe kin en belangen wit ôf te wagen. Ek bisto in sparringpartner foar de opdrachtjouwer en it projekt. It binne projekten dy’t faak meardere jierren duorje. Mear ynfo oer it traineeship fynst op www.fryslan.frl/trainees.

Meer info: klik op de sollicitatieknop

Veelgestelde vragen

?

Wat is een traineeship?

Een traineeship is een combinatie van werken en leren terwijl je in dienst bent van een organisatie. Als trainee werk je in korte tijd - variërend van drie maanden tot drie jaar - mee in de organisatie, om zo supersnel ervaring op te doen in je vakgebied. Daarbij biedt de organisatie vaak een opleidingsprogramma aan voor je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer >
?

Hoe verloopt een traineeship?

Traineeships verschillen vaak per organisatie qua vorm en inhoud. In de essentie bestaat het programma uit drie onderdelen: werken, leren en coaching. Hét traineeship bestaat niet. Zo betekent 'werken' voor de ene trainee dat hij tijdens het programma verschillende functies binnen zijn vakgebied bekleedt. Andere trainees zullen zowel de financiële, sales-, communicatie- en HR-afdeling zien binnen twee jaar, terwijl een ander in zijn traineeship bij vier verschillende organisaties werkt of op verschillende afdelingen binnen de organisatie. Ook het opleidingsprogramma verschilt overal. Zo zullen trainees die tot specialist worden opgeleid meer inhoudelijke vakkennis op moeten doen dan managementtrainees, die veel meer worden opgeleid op processen en vaardigheden. Zijn er meerdere trainees in de organisatie? Dan is er dikwijls ook een groepsopdracht. Daarnaast is er vaak in het opleidingsprogramma ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer >

De Traineelink website laat vacatures zien van traineeships van alle aangesloten organisaties in Noord-Nederland. Iedere organisatie in Noord-Nederland die trainees inzet (of wil gaan inzetten) is een potentiële partner van Traineelink. Traineelink is een initiatief van Noorderlink.

feedback?